skip to Main Content

1.1 Maggies is niet aansprakelijk voor enige schade die afnemer in verband met de overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Maggies. In geen geval is Maggies aansprakelijk voor gevolgschade van afnemer of derden waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade en immateriele schade.

1.2 Afnemer vrijwaart Maggies terzake van aanspraken van derden tot vergoeding van directe en indirecte schade en/of kosten in verband met de overeenkomst tenzij deze schade en/of kosten het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Maggies.

1.3 In geval van aansprakelijkheid van Maggies voor enige schade geldt, ongeacht de vorige bepalingen, te allen tijde dat de contractuele – en wettelijke aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Alle documenten en video’s die op deze site worden getoond en als trainingsmateriaal worden afgenomen, hebben enkel een informatieve waarde. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij ernaar streven te allen tijde correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid daarvan.

Copyright

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom Maggie’s VOF en CFB Cosmetics. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Indien dit zonder toestemming gedaan wordt, staat hierop een boete van €5000 per gemaakte video / handboek / tekst.

Back To Top